RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych o nazwie: Rozbiórka budynku administracyjnego we Włocławku, znak postępowania: KPTS-Z-29/RB/OW-2/1/23/162

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych o nazwie: Rozbiórka budynku administracyjnego we Włocławku, znak postępowania: KPTS-Z-29/RB/OW-2/1/23/162

Termin składania ofert – 17.08.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 17.08.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 17.08.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otrwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych
4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
8. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 26.07.2023 09:19
Dokument oglądany razy: 267
Nie podlega Ustawie