RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/23/160

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/23/160

Termin składania ofert – do dnia 29.08.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – w dniu 29.08.2023r. o godz. 11:00.
Termin wnoszenia wadium – do dnia 29.08.2023r., do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - c.d. (II tura)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część I zamówienia (zadanie nr 1)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część II zamówienia (zadanie nr 2)

Załączniki do SWZ:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1) – format DOC
2. Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2) – Format DOC
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia – format DOC
4. Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – format DOC
5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu stacji paliw – format DOC
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – format DOC
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – format DOC
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – format DOC
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część I zamówienia (zadanie nr 1) – format PDF
10. Załącznik nr 10 - wzór umowy na część II zamówienia (zadanie nr 2) – format PDF

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 28.07.2023 13:43
Dokument oglądany razy: 316
Podlega Ustawie