RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-41/D/O/1/23/254

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania:
KPTS-Z-41/D/O/1/23/254

Termin składania ofert – do dnia 09.11.2023r., do godz. 10:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 09.11.2023r, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – w dniu 09.11.2023r., o godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik B1 – Zestawienie opon samochodowych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
4. Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw nowych opon samochodowych
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
8. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 19.10.2023 12:08
Dokument oglądany razy: 83
Nie podlega Ustawie