RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę Stacji Paliw w Brodnicy przy ul. Podgórnej 66a

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego
Spółka Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87 -800 Włocławek

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dzierżawę Stacji Paliw w Brodnicy przy ul. Podgórnej 66a.

    Obiekty stacji paliw stanowiącej przedmiot przetargu posadowione są na działce gruntowej nr 1497/8 o powierzchni 1874 m2 będącej własnością Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta Nr TO1B/00037763/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brodnicy.
Opis nieruchomości:
     Działka zbudowana jednokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 58 m2, uzbrojona w instalacje i 4 zbiorniki paliwowe – wykorzystywana jest jako ogólnodostępna stacja prowadząca sprzedaż paliw (aktualnie dzierżawiona przez inny podmiot). Znajdujące się na stacji dystrybutory paliw stanowią własność dotychczasowego najemcy. Pozostałe uzbrojenie terenu obejmujące instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, deszczową i telekomunikacyjną stanowi część instalacji spółki KPTS S.A. Oddział w Brodnicy.
Warunki dzierżawy:
1. Umowa dzierżawy na czas oznaczony - 10 lat
2. Dzierżawca dostosuje na własny koszt istniejące na stacji podziemne zbiorniki paliwa do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw... Dz.U.05.243.2063 z 2007.12.24 zm. Dz.U.07.240.1753.
3. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny z góry do 15 dnia miesiąca, waloryzowany w styczniu każdego roku (od roku 2014) o ogłaszany przez GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
4. Ponadto dzierżawca ponosi koszty zużytej energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, rozliczane comiesięcznie na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.
6. Dzierżawca dokona na własny koszt przeróbek i remontów niezbędnych do funkcjonowania dzierżawionego obiektu. Przeróbki, remonty i modernizacje mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego.
7. Poniesione nakłady po wyczerpaniu okresu dzierżawy przechodzą nieodpłatnie na rzecz Wydzierżawiającego.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset PLN) netto.
Wadium – 4.500 PLN
Minimalne postąpienie – 50,00 PLN

Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie do przetargu zgodnie ze wzorem zawartym w „Regulaminie przetargu”. Regulamin można pobrać ze strony internetowej www.bip.kpts.com.pl lub w sekretariacie Zarządu.
2. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki KPTS S.A. 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na dzierżawę stacji paliw KPTS S.A. w Brodnicy” w terminie do 05.01.2013 roku włącznie. Terminem wniesienia wadium jest termin wpływu środków na konto ogłaszającego przetarg.
3. Zgłoszenia do przetargu sporządzone w języku polskim należy składać w terminie do dnia 11.01.2013 roku do godziny 15:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Włocławku, ul. Wieniecka 39 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z oznaczeniem Oferenta i dopiskiem „Przetarg na dzierżawę stacji paliw KPTS S.A. w Brodnicy”.
4. Zgłoszenie do przetargu musi zawierać:
imię i nazwisko oraz adres Oferenta, potwierdzone kopią dowodu osobistego lub nazwę (firmę) Oferenta będącego osobą prawną i dokument stwierdzający status prawny Oferenta w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą licytacji albo wypis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, o zaakceptowaniu wszystkich warunków dzierżawy i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń,
kopię dowodu wpłaty wadium,
oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy dzierżawy,
oświadczenie o związaniu ważnością wylicytowanej ceny w okresie 14 dni od daty przetargu,
koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
5. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
6. Zgłoszenia niespełniające wymogów pkt. 1 do 4 nie będą rozpatrywane.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2013 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Zarządu Spółki.
8. Osoby fizyczne, biorące udział w licytacji muszą legitymować się dowodem osobistym, a osoby prawne muszą być reprezentowane przez przedstawicieli uprawnionych do skutecznego zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentowanej osoby prawnej.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10. Wybrany Oferent obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym przez KPTS S.A. terminie i miejscu - pod rygorem przepadku wadium.
Warunkiem zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy jest uzyskanie przez Zarząd Spółki zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na jej zawarcie.
11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
12. Wadium wpłacone przez Oferentów, których zgłoszenia do przetargu nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po merytorycznym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, nie później niż w ciągu 3 dni.
13. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
14. Żadnemu z Oferentów nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w związku z unieważnieniem przetargu.
15. Stację Paliw można obejrzeć oraz uzyskać wgląd w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Oddziale KPTS S.A. w Brodnicy przy ul. Podgórnej 66a, tel. 56 498 32 41 wew. 335 lub we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, tel. 54 230 90 20 w. 313.

Załączniki:

1.2. Obwieszczenie

2.2. Regulamin Przetargu

3.2. Zgłoszenie udziału w przetargu

4.2. Zgoda na pokrycie kosztów - oświadczenie

5.2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem

6.2. Oświadczenie o związaniu

PRZETARG ZAKOŃCZONY dnia 13.01.2013

INFORMACJA o wyniku przetargu

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 09.12.2012 23:50
Dokument oglądany razy: 2864
Nie podlega Ustawie