RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Włocławek: Usługi polegające na sporządzeniu Planu Restrukturyzacji i doradztwie na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. data zamieszczenia ogłoszenia: 17.01.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Włocławek: Usługi polegające na sporządzeniu Planu Restrukturyzacji i doradztwie na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.
data zamieszczenia ogłoszenia: 17.01.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Ogłoszenie dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie konkursowym, na zasadach opisanych w specyfikacji. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., 87 – 800 WŁOCŁAWEK, ul. Wieniecka 39; tel. (54) 230-90-20, fax (54) 230-90-16
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kpts.com.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: spółka akcyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sporządzenie Planu Restrukturyzacji i usługi doradcze na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług doradczych polegających na:
• sporządzeniu Planu Restrukturyzacji Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. z prognozą finansową na lata 2013 – 2020, zwanego dalej „Planem Restrukturyzacji”,
• udziale w charakterze konsultanta i pełnomocnika spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. w procesie ubiegania się o pomoc finansową / finansowanie zamierzeń inwestycyjnych w Agencji Rozwoju Przemysłu, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2013 – 2014
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): nie dotyczy
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: sporządzenie Planu Restrukturyzacji – do 15.03.2013 r., czynności doradcze – w okresie 18.03.2013 – 31.12.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że - jako podmiot lub członkowie zespołu przewidziani do pracy przy realizacji Zamówienia, wykonał / wykonali:
• co najmniej 3 opracowania polegające na sporządzeniu Planu Restrukturyzacji, opracowaniu strategii rynkowej, strategii finansowej lub sporządzeniu innych opracowań równoważnych dla podmiotów zatrudniających powyżej 200 osób, w tym co najmniej 2 opracowania, które były kierowane również do instytucji finansujących te podmioty na poziomie minimum 10 mln zł,
• co najmniej 1 projekt polegający na świadczeniu usług związanych z doradztwem, wdrażaniem lub nadzorem nad realizacją planu restrukturyzacji, strategii rynkowej, strategii finansowej lub równoważnego opracowania w podmiotach zatrudniających powyżej 500 osób, przy czym dodatkowo punktowane w konkursie będzie doświadczenie we wdrażaniu, realizacji, nadzorze nad realizacją planu restrukturyzacji, tj. udział w organach zarządzających podmiotu, który w tym czasie wdrażał, realizował zakończony sukcesem plan restrukturyzacji w podmiocie o profilu działalności z zakresu publicznego kołowego transportu osób

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zgodnie z pkt. III.3.4)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował zespołem minimum 4 osób, w tym:
• co najmniej 1 członek zespołu posiadający doświadczenie we wdrażaniu, realizacji, nadzorze nad realizacją planu restrukturyzacji, tj. udział w organach zarządzających podmiotu, który w tym czasie wdrażał, realizował plan restrukturyzacji, a proces ten zakończył się sukcesem,
lub
• co najmniej 2 członków zespołu posiadających doświadczenie w opracowaniu min. 2 równoważnych do przedmiotowego planów restrukturyzacyjnych, dla podmiotów zatrudniających co najmniej 200 osób, których odbiorcą były instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie podmiotu na poziomie minimum 10 mln zł
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą równowartości co najmniej 100.000 USD wg kursu średniego NBP wskazanego w tabeli obowiązującej w dniu ogłoszenia postępowania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których opis został dokonany w pkt. 6 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego, wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
b) wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, także wykonywanych usług w zakresie wskazanym w pkt. 6.1 b) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ,
c) wykazu osób w zakresie wskazanym w pkt. 6.1 c) SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ,
d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w pkt. 6.1 d) SIWZ.

III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)
a) W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zawierający informację o nazwie powierzonej części zamówienia, wartości powierzonej części zamówienia (brutto) oraz procentowy udział oferty. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, s.c.), dołączą oni pełnomocnictwo pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg / konkurs ofert na zasadach opisanych w SIWZ
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 80% wagi, doświadczenie – 20% wagi.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w głównych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kpts.com.pl/
IV.4.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., 87 – 800 WŁOCŁAWEK, ul. Wieniecka 39.
IV.4.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 11:00, miejsce: sekretariat Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., 87 – 800 WŁOCŁAWEK, ul. Wieniecka 39
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi polegające na sporządzeniu Planu Restrukturyzacji i doradztwie na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

2. SIWZ - Sporządzenie Planu Restrukturyzacji i usługi doradcze na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S. A.

Odpowiedzi na pytania (25.01.2013):

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 17.01.2013 19:08
Dokument oglądany razy: 3005
Nie podlega Ustawie