RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Przebudowa części socjalno-technicznej budynku warsztatowego i budowa kotłowni gazowej na terenie zajezdni autobusowej w Dylewie, znak postępowania: KPTS-Z-15/RB/OR/1/16/120

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Przebudowa części socjalno-technicznej budynku warsztatowego i budowa kotłowni gazowej na terenie zajezdni autobusowej w Dylewie, znak postępowania: KPTS-Z-15/RB/OR/1/16/120

Termin składania ofert – 26.07.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 26.07.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego – załącznik nr 1
2. Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego – załącznik nr 1 – obowiązujący po Zmianie nr 1 do SIWZ
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3
5. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4
6. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach – załącznik nr 5
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6
8. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 7
9. Dokumentacja projektowo-techniczna

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 05.07.2016 13:02
Dokument oglądany razy: 1362
Nie podlega Ustawie