RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na ochronę fizyczna osób i mienia, znak postępowania: KPTS-Z-1/U/OM/1/20/5

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na ochronę fizyczna osób i mienia,
znak postępowania: KPTS-Z-1/U/OM/1/20/5

Termin składania ofert – 10.02.2020r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 10.02.2020r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany i Modyfikacje nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
7. Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
8. Załącznik nr 6 – Wniosek o przesłanie informacji poufnych

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 21.01.2020 14:46
Dokument oglądany razy: 895
Nie podlega Ustawie