RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dylewie”, znak postępowania: KPTS-Z-14/RB/OR-1/1/21/138.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dylewie”, znak postępowania: KPTS-Z-14/RB/OR-1/1/21/138.

Termin składania ofert – 17.09.2021r., do godz. 10:00.
Termin wniesienia wadium – 17.09.2021r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 17.09.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dokumentacja techniczna:
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 25.08.2021 13:45
Dokument oglądany razy: 429
Nie podlega Ustawie