RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, znak postępowania: KPTS-Z-15/D/EE/1/22/98

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, znak postępowania: KPTS-Z-15/D/EE/1/22/98

Termin składania ofert – 20.07.2022r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 20.07.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 20.07.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik B – Formularza oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 29.06.2022 11:40
Dokument oglądany razy: 432
Nie podlega Ustawie