RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81

Termin składania ofert         – do dnia 15.07.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert            – w dniu 15.07.2022r. o godz. 11:00.
Termin wnoszenia wadium – do dnia 15.07.2022r., do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi – c.d. (następna tura)

Zmiana nr 1 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I zamówienia (zadanie nr 1)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II zamówienia (zadanie nr 2)

Załączniki do SWZ:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format DOC
2. Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format DOC
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia - format DOC
4. Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - format DOC
5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu stacji paliw – format DOC
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - format DOC
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – format DOC
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – format DOC
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format PDF
10. Załącznik nr 10 - wzór umowy na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format PDF

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 13.06.2022 16:53
Dokument oglądany razy: 543
Podlega Ustawie