RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-20/D/O/1/22/133

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na dostawy nowych opon samochodowych
znak postępowania: KPTS-Z-20/D/O/1/22/133

Termin składania ofert – 13.09.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 13.09.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zmiana nr 1 do SWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik B1 – Zestawienie opon samochodowych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
4. Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw nowych opon samochodowych
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
8. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 22.08.2022 12:30
Dokument oglądany razy: 344
Nie podlega Ustawie