RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy akumulatorów, znak postępowania: KPTS-Z-30/D/A/1/22/166

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy akumulatorów, znak postępowania: KPTS-Z-30/D/A/1/22/166

Termin składania ofert – 02.12.2022r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 02.12.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 02.12.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Złącznik A1 – Zestawienie oferowanych akumulatorów
3. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
4. Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r.
8. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 08.11.2022 09:11
Dokument oglądany razy: 271
Nie podlega Ustawie