RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie usługi o nazwie: Dokumentacja projektowa budowy zajezdni autobusowej w Brodnicy, znak postępowania: KPTS-Z-1/U/DP/1/23/2

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie usługi o nazwie: Dokumentacja projektowa budowy zajezdni autobusowej w Brodnicy, znak postępowania: KPTS-Z-1/U/DP/1/23/2

Termin składania ofert – 14.02.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 14.02.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 14.02.2023r., godz. 10:15.

Uwaga - Zmiana terminu:
Termin składania ofert – 21.02.2023r., do godz. 11:00.
Termin wnoszenia wadium – 21.02.2023r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 21.02.2023r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zmiany i modyfikacje Nr 1 do SWZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia – tekst ujednolicony w wyniku wprowadzonych zmian i modyfikacji Nr 1 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik B – Formularz oferty - druk poprawiony uwzględniający Zmiany i modyfikacje Nr 1
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług projektowych
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 20.01.2023 11:35
Dokument oglądany razy: 470
Nie podlega Ustawie