RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na usługi o nazwie: Ochrona elektroniczna mienia dworca autobusowego w Rypinie, znak postępowania: KPTS-Z-5/U/OME/1/23/45

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na usługi o nazwie: Ochrona elektroniczna mienia dworca autobusowego w Rypinie, znak postępowania: KPTS-Z-5/U/OME/1/23/45

Termin składania ofert – 16.03.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 16.03.2023r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 16.03.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
8. Załącznik nr 7 – Wniosek o przesłanie informacji poufnych

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 23.02.2023 10:05
Dokument oglądany razy: 263
Nie podlega Ustawie