RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie usługi o nazwie: Dokumentacja projektowa budowy zajezdni autobusowej we Włocławku, znak postępowania: KPTS-Z-18/U/DP/1/23/103

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie usługi o nazwie: Dokumentacja projektowa budowy zajezdni autobusowej we Włocławku, znak postępowania: KPTS-Z-18/U/DP/1/23/103

Termin składania ofert – 25.05.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 25.05.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 25.05.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Sprostowanie do SWZ

Pytania i odpowiedzi

Zmiany i modyfikacje SWZ Nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Koncepcja architektoniczno-budowlana
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Budynek - rzut parteru
3. Budynek - rzut piętra
4. Wizualizacja-1
5. Wizualizacja-2
6. Wizualizacja-3
7. Wizualizacja-4
8. Wizualizacja-5
9. Wizualizacja-6

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług projektowych
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 04.05.2023 10:38
Dokument oglądany razy: 725
Nie podlega Ustawie