RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie usługi o nazwie: Dokumentacja projektowa przebudowy budynku warsztatowego w Inowrocławiu, znak postępowania: KPTS-Z-19/U/DP/1/23/104

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie usługi o nazwie: Dokumentacja projektowa przebudowy budynku warsztatowego w Inowrocławiu, znak postępowania: KPTS-Z-19/U/DP/1/23/104

Termin składania ofert – 12.06.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 12.06.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 12.06.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zmiany i modyfikacje SWZ Nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
1) część opisowa
2) plan zagospodarowania terenu
3) elewacje
4) elewacje z wizualizacją
5) rzut przyziemia
6) przekrój A-A

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług projektowych
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 17.05.2023 11:20
Dokument oglądany razy: 365
Nie podlega Ustawie